Πολιτική Απορρήτου

1.Γενικά

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.astirbrand.gr, η οποία ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », που εδρεύει στην Ελληνοεκκλησιά Μεσσηνίας στην Ελλάδα, με e-mail astirbr@otenet.gr και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.astirbrand.gr.

Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας να διαβάσουν την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε αναπτύξει, ώστε να υπάρχει διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με βάση τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών που συλλέγονται αποκλειστικά από την www.astirbrand.gr, αλλά δεν καλύπτει τη σχέση τους με οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία δεν υπόκειται στην ιδιοκτησία ή / και στον έλεγχο της www.astirbrand.gr.

Η ραγδαία επέκταση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, η διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και η τάση ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας καθιστούν επιτακτική την ασφαλή επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της παρούσας δικτυακής πύλης διέπεται από τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και με τρόπο θεμιτό, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητά αυτών. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι αποκλειστικά προσβάσιμα από την « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » και από τυχόν τρίτους ή αρμοδίους υπαλλήλους, οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ως επεξεργαστές δεδομένων, με βάση τις οδηγίες της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ».

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποιά είναι τα Προσωπικά Δεδομένα & με ποιόν τρόπο συλλέγονται

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου.

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην www.astirbrand.gr χωρίς να παράσχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Ο εκάστοτε επισκέπτης θα χρειαστεί να παράσχει Προσωπικά Δεδομένα στην περίπτωση που θελήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας, τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται με διάφορους τρόπους.

Μας τα παρέχετε εσείς όταν απευθύνεστε σε εμάς, π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα. Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατηρεί ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην ιστοσελίδα www.astirbrand.gr, κάποια δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση ΙΡ ( Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου ) του υπολογιστή πρόσβασης , η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, ο τύπος προγράμματος περιήγησης και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, κ.ά.

Δε συλλέγουμε δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα Cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies του Website.

 1. Τί είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », μέσω της ιστοσελίδας της, προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με το φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το εάν η ταυτοποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα.

Ως επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή. Συλλέγουμε τα απαραίτητα για κάθε σκοπό επεξεργασίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο τόσο για τεχνικούς λόγους και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, όσο και για την πρόληψη και αντιμετώπιση ενάντια στις επιθέσεις και σε κάθε κακόβουλη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων ή άλλη παράνομη συμπεριφορά ή συμπεριφορά αντίθετη με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Τα Προσωπικά Δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/επισκέπτης προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των παρεχομένων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των συναλλαγών και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μόνο με την τήρηση των διατάξεων του νόμου 2472/1997 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η www.astirbrand.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρά μόνο και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο, ένταλμα έρευνας, κλπ. και στο βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας και για την υπεράσπιση της εταιρείας μας ενώπιον των δικαστηρίων.

 1. Για ποιό σκοπό και για πόσο χρόνο επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών, διατηρεί δε τα δεδομένα αυτά για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies του Website.

Ειδικότερα, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.astirbrand.gr και ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την www.astirbrand.gr

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο εάν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη. Στην τελευταία περίπτωση, η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας που παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια.

Στον ιστότοπό μας www.astirbrand.gr γίνεται χρήση Cookies πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την χρήση Cookies, το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies του Website, δείτε εδώ.

Επίσης, ως προς τη φόρμα επικοινωνίας, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με τη συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του περιεχομένου της. Ως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση astirbr@otenet.gr, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με την αποστολή του μηνύματός σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες web και e-mail hosting.

Ακόμα, αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας μας και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι τυχόν συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Σε περίπτωση επεξεργασίας από Εκτελούντες, αυτοί έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

7. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, πρέπει, πριν από την είσοδό σας σε αυτόν, να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

8.Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Έχετε δικαίωμα πρόσβασης & ενημέρωσης ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιούς τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

β) Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας ή αυτά είναι ανακριβή, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού) ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα σας.

γ) Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

δ) Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

ε) Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ( όπως στην περίπτωση που αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ).

στ) Έχετε δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας εάν αντιληφθείτε ότι η επεξεργασία στερείται νομικής βάσης ή εάν αναμένετε να διαπιστώσετε αν πράγματι υφίστανται υπέρμετρα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας που να δικαιολογούν τη διατήρησή τους, όταν τα Δεδομένα σας που τέθηκαν υπό επεξεργασία είναι ανακριβή ή όταν απλώς κρίνετε ότι ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκαν εκπληρώθηκε και η διατήρησή τους πλέον είναι περιττή ή και καταχρηστική. Έχετε, επίσης, δικαίωμα ανάκλησης, άροντας τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας & πώς χειριζόμαστε τα Αιτήματά σας

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την Πολιτική αυτή και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας μας  (Ελληνοεκκλησιά Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24 200, Ελλάδα ), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου astirbr@otenet.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1)  μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την εξέλιξη ενός Αιτήματός σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail astirbr@otenet.gr.

 1. Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 1. Επεξεργασία Δεδομένων ανηλίκων

Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( GDPR ΕΕ 2016/679 ) και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ( Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 4624/2019 με τον οποίο εφαρμόστηκε και ενσωματώθηκε ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός στο εσωτερικό δίκαιο ), αλλά και σύμφωνα και με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, ενδέχεται να έχουν εφαρμογή οι νόμοι της χώρας αυτής, καθώς και τυχόν ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με ιστοσελίδα: www.dpa.gr, ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ( DPO )

Η εταιρεία  « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » είναι Yπεύθυνη Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή της είναι Ελληνοεκκλησιά Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24 200, Ελλάδα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της είναι astirbr@otenet.gr

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ανωτέρω εταιρείας στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) astirbr@otenet.gr.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και όποτε αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς καμία προειδοποίηση, ιδίως εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ την 01/04/2024. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 01/04/2024